Hoera kindercentra

Privacy (AVG en FG)

Privacy bij Hoera

Het privacyreglement van Hoera kindercentra is aangepast conform de nieuwe privacywetgeving AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.
Voor Hoera wordt dit geregeld binnen de koepelorganisatie Unitus. Voor alle werkmaatschappijen treedt mw. M. Hermes van Van Gelder advocaten, op als Functionaris Gegevensbescherming.

Als u contact heeft met, of gebruik maakt van diensten van Hoera kindercentra,  is het vaak nodig dat persoonsgegevens van u of uw kinderen door ons genoteerd worden. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door beroepskrachten, stagiaires of vrijwilligers van Hoera om contact met u op te nemen en in contact te blijven over diensten waarin u interesse heeft of gebruik van wilt maken. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van de vragen of diensten waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Deze gegevens worden ook niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Voor zover er nieuwsbrieven worden verzonden dient u zich hiervoor apart aan te melden. Ook worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan derden, zonder uw instemming.

Uw persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan nodig is. Afhankelijk van de dienstverlening zijn hiervoor maximale bewaartermijnen vastgesteld.

Ten behoeve van onze subsidieverantwoording zullen wij geen persoonsgegevens verstrekken aan onze subsidieverstrekkers (tenzij dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is).

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt tevens verzoeken om persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen naar een derde of te vernietigen. In de regel zullen wij hier binnen 4 weken na uw verzoek gehoor aan geven, behalve als er gegronde redenen zijn om hieraan geen gehoor te geven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Hoera doet via website of social media of op andere wijze niet aan data-analyses of -verzameling op basis van uw persoonsgegevens. Via Google Analytics worden alleen geanonimiseerde gegevens verzameld.  Hoera doet evenmin op basis van deze analyses gerichte reclame-uitingen. Om deze reden is op de website ook geen cookie-statement geplaatst.

Op deze wijze waarborgen wij een veilige omgang met uw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving (AVG). Mocht u meer informatie willen of gegevens gewijzigd willen zien of bent u van mening dat er sprake is van ‘lekken’ van uw persoonsgegevens via Hoera kindercentra, dan horen wij dat graag via het contactformulier of via het algemene e-mailadres van de stichting Hoera kindercentra.