2018-Hoera kindercentra-Baby op arm-gespiegeld

Pedagogisch beleid

Samen spelen, ontdekken en opgroeien

Pedagogische visie

De pedagogische visie van Hoera kindercentra hebben we uitvoerig beschreven in ons pedagogisch beleid.
De vertaling ervan naar de praktijk van alle dag, toegespitst op de dagopvang en buitenschoolse opvang, kunt u lezen in de pedagogische werkplannen per locatie. U vindt deze bij de desbetreffende locatie.

Ook werken we volgens het 'vierogenprincipe'. Hier kunt u lezen hoe we dit bij Hoera kindercentra in de praktijk brengen.

 

Kwaliteitsteam Hoera

Bij Hoera kindercentra werken we met een Kwaliteitsteam, waarin de beleidsmedewerkers en coaches zorgen voor extra pedagogische ondersteuning van onze pedagogisch medewerkers. 

 

Pedagogisch klimaat

Bij de kinderopvang moet een kind zich veilig en vertrouwd voelen. Wanneer een kind zich prettig voelt en vertrouwen heeft in de pedagogisch medewerkers, dan geeft dit de ruimte om de wereld en de omgeving te verkennen en op onderzoek uit gaan. Elk kind is uniek en wordt ook als zodanig benaderd.

Zelfredzaamheid, respect en vertrouwen zijn kernwoorden.

Hoera kindercentra

Pedagogische doelen

Uitgangspunt in onze visie is het principe van het ‘democratisch opvoeden’. Tegenwoordig gaat het opvoeden veelal om het grootbrengen van je eigen kind. Er wordt wel eens vergeten dat opvoeden te maken heeft met de samenleving. Opvoeden is het voorbereiden van je kind op de volwassenheid en het bijbrengen van waarden en normen. Hierin heeft het kind steun nodig, maar ook grenzen. Hierin heeft u als ouder/verzorger, maar ook onze pedagogisch medewerkers een rol.

Hoera kindercentra

Deze gedachtegang onderbouwen we met 4 pedagogische doelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid;
  • Ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • Ontwikkelen van sociale competenties;
  • De kans bieden om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te maken.

Om deze opvoedingsdoelen te bereiken worden ze gekoppeld aan 5 pedagogische middelen:

  1. De interactie tussen pedagogisch medewerker en kind;
  2. De fysieke omgeving;
  3. De groep;
  4. Het activiteitenaanbod;
  5. Het spelmateriaal.