Hoera kindercentra

Nieuws

11 maart 2024

Aanscherpen kwaliteitseisen gastouderopvang

Kabinet scherpt kwaliteitseisen gastouderopvang aan

Er bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om te zorgen dat kinderen zich overal goed kunnen ontwikkelen wil het kabinet extra kwaliteitseisen per wet vastleggen. Het gaat onder meer om het vastleggen van vier pedagogische basisdoelen in de wet, een verplichting om permanent te blijven werken aan de ontwikkeling van kinderen en jaarlijkse coaching voor alle gastouders. 

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat een grote groep gastouders hoogwaardige opvang biedt. Tegelijkertijd is er bij 1 op de 5 gastouders sprake van lage, of zeer lage, pedagogische kwaliteit. Dat betekent dat kinderen in beperkte mate worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Een gemiste kans, daarom worden er met dit wetsvoorstel aanvullende kwaliteitseisen gesteld. Om gastouders te helpen bij het voldoen aan de nieuwe maatregelen wordt de maximum uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met € 0,21 verhoogd.

Maatregelen om kwaliteit gastouders te waarborgen

In het wetsvoorstel worden 4 pedagogische basisdoelen, die nu al gelden voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, opgenomen in de wet voor gastouders. Deze doelen zijn: emotionele veiligheid voor het kind bieden, persoonlijke en sociale kwaliteiten bevorderen en normen en waarden overbrengen. Ook wordt er een maximum gesteld aan 2 gastouderbureaus waarbij een gastouder kan zijn aangesloten. Tot slot wordt een pedagogisch beleidsmedewerker geïntroduceerd die gastouders pedagogisch coaching zal bieden. Dit is ook een bestaande eis in de dagopvang en buitenschoolse opvang.

In een zogeheten algemene maatregel van bestuur worden nog een aantal eisen uitgewerkt. Zo moeten gastouders zelf een pedagogisch werkplan opstellen en jaarlijkse aan hun ontwikkeling blijven werken. Ook wordt het voor alle gastouders verplicht om een achterwacht te regelen die, in het geval van calamiteiten, binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn. De algemene maatregel van bestuur gaat zo spoedig mogelijk online voor internetconsultatie.

Maximum uurprijs omhoog

Een deel van de van de gastouderbureaus en gastouders voldoet al aan deze maatregelen. Voor anderen zal dit een extra inspanning vergen. Daarom overweegt minister Van Gennip een overgangstermijn voor gastouderbureaus en gastouders om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast wordt de maximum uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met € 0,21 verhoogd verhoogd. Dit betekent dat het tarief waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen omhoog gaat.